Arbeidsområder

Når erfaring teller

arbeidsrett

Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet. Den omhandler altså rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold, altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse rettsreglene er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

sjørett

Sjørett er de rettsregler som angår skipsfart. Både nasjonale reguleringer og private internasjonale regelsett kan være relevante rettskilder.

Erstatningsrett

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Erstatningretten behandler både betingelsene for erstatningsansvar og reglene for hvordan selve erstatningen skal beregnes

Alminnelig forretningsjus

Behovet oppstår ved etablering, drift og opphør av selskaper, ved kontraktsinngåelser og tvister knyttet til kjøp, erstatning og pengekrav. Og en stor del gjelder utarbeidelse og oppfølging av kontrakter.

Ekspropriasjonsrett

Ekspropriasjonsretten er reglene om retten til å overta en annens eiendom eller eiendeler.

Arve- og skifterett

Opprettelse av testament, rådgivning rundt generasjonsskifte, bistand til privat skifte av dødsbo, som bostyrer ved offentlig skifte av dødsbo, og ved ulike konflikter som kan oppstå ved arveoppgjør.